ANBI status

Pameijer is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als organisatie met een ANBI status vraagt de Belastingdienst ons een aantal gegevens te publiceren.

Betekenis ANBI status

Stichting Pameijer heeft de ANBI status. Alle donaties aan Pameijer zijn daarom voor de gever financieel aftrekbaar. Pameijer betaalt op haar beurt over de donaties geen erfbelasting: de donaties komen geheel ten goede van de cliënten van Pameijer. 

Contactgegevens

Postadres: Postbus 22406, 3003 DK Rotterdam
Bezoekadres: Crooswijksesingel 66, 3034 CJ Rotterdam
E-mail: info@pameijer.nl
Telefoonnummer: 010 271 00 00
KvK-nummer: 24264945

RSIN: 804724258

Doelstelling conform statuten

De stichting is een maatschappelijke onderneming en heeft als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

De stichting heeft mede als doelstelling bij te dragen aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Zij ondersteunt daartoe mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Daarbij worden hun naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving betrokken. Zij stimuleert dat mensen – zodra zij dat kunnen – zich inzetten voor anderen.

De stichting heeft voorts meer specifiek ten doel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, psychosociale en psychiatrische beperking, gedrags- en verslavingsproblematiek en combinaties daarvan die hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren belemmeren, te ondersteunen zodat zij, na verloop van tijd, zoveel mogelijk hun eigen talenten kunnen inzetten en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren.

Financiële verantwoording en bestuur

Bekijk voor onze financiële verantwoording het jaarverslag op de pagina Feiten en Cijfers. Ook staat op deze pagina de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht. 

Beloningsbeleid

Beloning vindt plaats volgens de CAO Gehandicaptenzorg en cao GGZ. Het bestuur en directie volgens de NVZD-normering (Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg)). De complete bezoldiging valt onder de norm van de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Bekijk hier het ANBI formulier van Pameijer.